Entertainment

Sir Wicknell At It Again: Blesses DJ Fantan’s Wife and Mother With Cars

Today marks the 37th birthday celebration of Arnold Kamudyariwa, popularly known as Dj Fantan in Zimbabwe. Dj Fantan is not only a renowned Zimdancehall chanter but also a record producer, executive, and DJ.

To commemorate this special occasion, Sir Wicknell Chivhayo extended his congratulations to Dj Fantan. In a generous gesture, Sir Wicknell gifted Dj Fantan’s wife and mother each a Mercedes-Benz C-Class.

This lavish display of appreciation comes after Dj Fantan’s notable support for ZANU PF, for which he recently received a Mercedes-Benz from Wicknell. The gesture underscores Wicknell’s admiration for Dj Fantan’s contributions and aligns with the spirit of celebration surrounding Dj Fantan’s birthday.

This act of generosity not only honors Dj Fantan but also strengthens the bond within the community, reflecting the camaraderie and goodwill shared among Zimbabwean personalities.

ALSO READ: Just In: New Mercedes Gifted to DJ Fantan by Wicknell Chivayo

Here reads his Post:

These are the sort of PRICELESS reactions that make me so happy and make my HEART melt…Zvimwe zvese ratove DRAMA… Iye Blaz wamunoti Fantan uyu Pane andiudza kuti nhasi ibirthday rake…Zvino ndomuitirei ko ??? Akazo roora here ??? The last time i heard he was divorced ??? Kana ainaye Mukadzi pamberi pa Mwari ini handione hangu paine chakaipa kuti Mukadzi wake aitewo ka Benz C class kaye keku ma 30 thousand uye na ivo Amai vake ava vaka muzvara vacho muzuva ranhasi ivo vane kodzero yeku parka ka AQUA mu yard mavo kekuno tengesa chingwa pa ma shops nekuendesa ku church ne shoko rimwe chete ravataura randino bvumirana naro rekuti MWARI VAKA NAKA…Ndiregerereiwo hama dzadiwa pane vaye vano venga chese chaka naka chandingaite saka dzimwe dze nguva ndinenge ndichida hangu kungo dira hangu ka METHYLATED SPIRIT mbichana pa chironda zvinyatso TAPIRA and chikurumidze kupora…NO DISRESPECT TO ANYONE I was just thinking aloud…Zvisinei ndinoti MAKOROKOTO MAKURU kwamuri Amai va Fantan ne Mudzimai wa Fantan… Ndapota mhanyai munoona Madzibaba Chipaga pa Enterprise Car Sales mutore mota dzenyu mamirirwa…HAPPY BIRTHDAY DJ FANTAN…EDHUCHI… Edworks…Edelivers…2030 anenge aripo…????????????????????????????????????????

Related Articles

Back to top button